Privacyverklaring nemesis.ioresearch.nl

versie 1.0

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met (persoons)gegevens die u via deze website https://nemesis.ioresearch.nl aan ons verstrekt (hierna: “de Website”). De verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is het Trimbos-instituut, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, telefoonnummer 030 297 1100, e-mail: info@trimbos.nl (hierna: “het Trimbos-instituut”). De Website wordt beheerd door I&O Research. I&O Research is een verwerker van het Trimbos-instituut.  

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop het Trimbos-instituut omgaat met uw persoonsgegevens of als u gebruik wilt maken van uw rechten op grond van de AVG (die hieronder zijn beschreven), kunt u contact opnemen met Margreet ten Have van het Trimbos-instituut via telefoonnummer 030-2959281 (ma-di-do).

Als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, via fg@trimbos.nl. De Functionaris voor Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor het Trimbos-instituut toezicht op de naleving van de AVG. Als u niet tevreden bent over hoe het Trimbos-instituut uw klacht afhandelt of als u uw klacht liever niet bij het Trimbos-instituut indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie:

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Het Trimbos-instituut is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Wij doen er uiteraard alles aan om de privacyregels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere wet- en regelgeving na te leven.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en waarvoor?

Indien u het contactformulier gebruikt, worden de volgende gegevens verzameld: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel), adresgegevens en de gegevens die u in het tekstveld invult. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw vraag of klacht te beantwoorden.

U kunt het contactformulier ook gebruiken om uw contactgegevens te wijzigen. In dat geval verzamelen we ook uw nieuwe contactgegevens. Wij gebruiken uw contactgegevens uitsluitend om u te kunnen benaderen voor het onderzoek.

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Op welke grond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken de persoonsgegevens die u in het contactformulier aan ons verstrekt op grond van uw toestemming.

Hoelang bewaren wij uw gegevens

De gegevens die u ons verstrekt via het contactformulier worden bewaard tot drie jaar na afronding van de studie. Als u ons een verzoek tot informatie stuurt dan worden de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen via het contactformulier verwijderd (na afronding van uw verzoek).

Met wie delen wij uw gegevens?

Het beheer van de website wordt gedaan door onze partner en verwerker I&O Research. De gegevens worden opgeslagen bij de ICT-serviceprovider, die daarmee uw gegevens verwerkt in opdracht. De gegevens worden opgeslagen op een server binnen de Europese Unie. Met deze partij zijn afspraken gemaakt (een verwerkersovereenkomst) waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid zijn geregeld als u van ons mag verwachten.

We verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij het Trimbos-instituut op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. 

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo worden de gegevens op een beveiligde server opgeslagen. Bovendien verplichten wij onze ICT-serviceprovider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen. 

Wat zijn uw rechten?

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Het gebruik van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking blijft rechtmatig. Daarnaast heeft u het recht:

 

  1. op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  2. op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  3. In bepaalde gevallen: om bezwaar te maken tegen de verwerking of  het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  4. In bepaalde gevallen: om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’), bijvoorbeeld als u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekt.
  5. om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

 

Voor meer informatie: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

U kan uw rechten uitoefenen door per e-mail contact op te nemen met de hierboven  genoemde contactpersoon.

 

Indien wij uw e-mailadres al hebben verwijderd kunnen wij geen gevolg meer geven aan een verzoek tot uitoefening van uw rechten, omdat wij dan niet meer weten welke gegevens bij u horen. In dat geval is er ook geen sprake meer van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Cookies

De Website gebruikt geen cookies.

Wijzigingen

Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op de Website. We plaatsen een opvallende melding op onze website en om u te informeren indien de privacyverklaring is gewijzigd en geven bovenaan de privacyverklaring aan wanneer deze de laatste keer is bijgewerkt. We raden u aan om de nieuwste versie regelmatig te raadplegen. De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht.